روغن پاک کننده اپیلاسیون

روغن پاک کننده بعد از اپیلاسیون استفاده می شود که باقی مانده مواد اپیلاسیون را در خود حل می کند و پوست را تمیز کرده و باعث شادابی و لطافت پوست می شود.